Skip to main content Skip to footer
snedker håndværk for de kræsne

MØBEL OG INVENTAR SNEDKERI.
DREVET AF PASSION FOR GODT HÅNDVÆRK.

BYGHOLM WOOD A/S er et møbel og inventarsnedkeri, grundlagt tilbage i 1977 og som i gennem de sidste mange årtier har været en stærk samarbejdspartner indenfor levering af special-inventar møbler og individuelle inventarløsninger - i høj kvalitet og til fornuftige priser.

Vi stiller høje krav til vores resultater, og ligger vægt på professionalisme og faglig ekspertise hos vores medarbejdere. Vi er gennem årene blevet kendt for, at vores kunder får det bedste produkt og den bedste service - både indenfor udvikling, konstruktion, projektstyring og med en høj faglighed i vores produktion. 

BYGHOLM WOOD A/S er en moderne snedkervirksomhed, hvor CAD/CAM og CNC-teknologi kombineret med høje håndværksmæssige kompetencer, er en naturlig del af produktionen.

VI LAVER: Finérarbejde, snedkerarbejde, smedearbejde, DuPont Corian forarbejdning, bearbejdning af massivt træ, laminatarbejde, sprøjtelakering, cnc-fræsning, mv.

DUPONT CORIAN: Vi er autoriseret Dupont (Corian) forhandler, med licens til at forarbejde det. Vi er uddannet til at arbejde med DuPont Corian og er underlagt DuPont Corian Quality network.

HISTORIE: Virksomheden og aktie selskabet er stiftet af Harald Nielsen i 1977 og blev i 1989 solgt til Jens Bjerre som havde og drev virksomheden frem til 2007, hvor Claus og Jeanette Oman Jensen kom til som de nye kræfter. Herefter det blev navngivet Jensen plus a/s. I 2012 blev Inventarsnedkeriet fusioneret med Bygholm Special inventar, som var startet af Kasper Bygholm i 1996. Siden blev firmaet navngivet Jensen plus Bygholm a/s med familien Oman Jensen og Kasper Bygholm som ejere af halvdelen hver. I 2015 overtager Kasper Bygholm det fulde ejerskab og navnet ændres i 2016 til BYGHOLM WOOD A/S i forbindelse med igangsætning af en ny strategi.       

snedkervirksomhed med en bæredygtig vision

MILJØ OG BÆREDYGTIGHED ER VIGTIG FOR OS.
FORDI GOD KVALITET ALTID ER BÆREDYGTIG.

Hos BYGHOLM WOOD A/S er bæredygtighed et sundt omdrejningspunkt. Vi tilstræber, at afsætte mindst mulig aftryk på verden, når det gælder brug af ressourcer, belastning af miljøet og bortskaffelse. Et af de vigtigste forhold, når det gælder produktion, er levetiden for løsningen. Jo bedre kvalitet, i både materialevalg og ergonomisk design, jo længere levetid – og dermed altid lavere miljøbelastning. Det er ikke kun miljøbelastningen i selve fremstillingen, der er interessant, er produktet af mindre god kvalitet, er levetiden typisk kortere.

Herved belastes miljøet yderligere, end ved en mere langsigtet og holdbar løsning.
 
Bæredygtighed og dermed holdbarhed er afgørende, når vi udvikler og producerer møbler og inventar. Spændende, nye og innovative materialer som fiberbeton og bambus er gode eksempler på materiale med lang levetid. At skulle tænke bæredygtigt, i alt hvad vi gør og udvikler, er en løbende proces, der konstant stiller spørgsmål ved måden, vi gør tingene på.
 
Vi arbejder hele tiden på at gøre vores produktion grønnere. Der er automatisk tænd/sluk på alle maskiner, lys og udsugning, og varme reguleres med arbejdstiden.
 
Alle lakker er formaldehydfri, vi bruger FSC-certificerede træprodukter fra lokale bæredygtige skove, og vi arbejder intenst hen mod brugen af vandbaserede lakker. Vi tænker transport fra A til B – kan det gøres bedre med mindre CO2-udslip? Skal alt købes i udlandet, eller kan det produceres lokalt? Er vores produkter nedbrydelige og genanvendelige? Kan levetiden forlænges?
 
Genbrug eller renovering af eksisterende møbler er ofte en naturlig del af produktionstanken.
Hvor genbrug ikke er muligt, kan gamle møbler doneres til velgørende formål eller sælges videre. I sidste instans kan møbler bortskaffes med mindst mulig miljøbelastning. Vi tænker affaldssortering ved arbejdspladser og på fælles arealer. Vi stræber efter bedst mulig udnyttelse af dagslyset og sparer energi til belysning. Vi stræber efter bedst mulig udnyttelse af naturlig ventilation og benytter grønne planter, som sparer energi til ventilation.

snedkeri traditioner som virksomhenden værner om for at tilfredsstille vores kræsne kunder

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

BYGHOLM WOOD A/S
Almindelige salgs- og leveringsbetingelser
Gældende fra 01.09.2022


1. Anvendelse 
1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser for BYGHOLM WOOD A/S (BW) finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved skriftlig aftale mellem parterne.

2. Købers eventuelle købsbetingelser er ikke bindende for BW. 


2. Tilbud og ordrebekræftelse 
1. Medmindre andet er aftalt, er tilbuddet gældende i 7 dage fra tilbudsdato. Ethvert tilbud er afgivet med forbehold for mellemsalg.
 
2. Ordrer er først accepteret, når skriftlig ordrebekræftelse fra BW foreligger eller accept pr. mail. Stemmer BW’s ordrebekræftelse ikke overens med købers bestilling, skal køber reklamere senest inden 1 dag fra ordrebekræftelsens dato. I modsat fald vil køber være bundet af ordrebekræftelsens indhold.

3. Mål på bestilling er kundens ansvar, med mindre at der er bestilt og betalt for en fysisk opmåling, så ved godkendelse af tegninger for igangsætning, er målene på tegningerne gældende med mindre at der fra kundens side er gjort opmærksom på andet.

Ved bestilling af opmåling, skal BW have mulighed for at tjekke de faktiske og endelige rammer, hvis BW skal tage ansvar herfor.

Såfremt at BW bliver adviseret til en opmåling hvor BW konstaterer at der ikke er klar til at foretage en valid opmåling, er det fortsat et kundeansvar at tilvejebringe rette mål, med mindre at der bestilles en ny opmåling, hvor det er muligt at afdække dette. 3. Priser 
1. Alle salg sker til den pris, som fremgår af ordrebekræftelsen/tilbuddet. Der tages forbehold for prisstigninger og tastefejl. 

2. Alle opgivne priser er ab lager, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbuddet eller ordrebekræftelsen. 


4. Levering og montage 
1. BW hæfter ikke for forsinkelse eller manglende levering som skyldes forsinkelse eller leveringsvanskeligheder fra BW’s leverandører, transporthindringer, force majeure, materiale- eller personalemangel, strejke, lockout eller andre afbrydelser i driften eller årsager i øvrigt uden for BW’s kontrol. BW hæfter herudover kun for forsinkelse eller manglende levering, hvis denne skyldes, at BW har handlet groft uagtsomt. I de tilfælde, hvor BW ovenfor har forbeholdt sig ansvarsfrihed, berettiger overskridelse af leveringstiden ikke køber til at annullere ordren. Leveringstiden forlænges i så fald med det antal dage, leveringshindringen har været til stede. Såfremt leveringshindring, der skyldes en eller flere af ovennævnte omstændigheder, kan påregnes at ville vedvare længere end tre måneder, skal BW dog være berettiget til at annullere handelen, uden at det anses for misligholdelse. 

2. Med mindre andet er aftalt, er delleverancer tilladt.

3. Såfremt BW skal sørge for levering og montering, skal lokaler være ryddede og klargjorte til monteringen, i modsat fald faktureres køber for ekstra udgifter i forbindelse hermed. 


5. Ejendomsforbehold
1. Det solgte forbliver BW’s ejendom, indtil hele købesummen ifølge aftalen er betalt.

 

6. Betaling
1. Den fastsatte betaling erlægges af køber som aftalt på ordrebekræftelsen. 

2. Med mindre at andet er aftalt, opkræves aconto 1 på 50% af ordrens samlede størrelse, herefter 50% ved levering, ordren sættes i gang efter modtagelse af aconto rate 1, såfremt at denne ikke er modtaget rettidig forbeholder BW sig retten til at rykke ordren, sådan at BW kan få leveringstiden tilpasset til det ændrede udgangspunkt for produktionen. 

3. Ved ordre hvor levering og montering er indeholdt, opkræves der aconto 40% ved ordre, 40% ved levering og 20% ved godkendt levering, dog senest 7 dage efter levering. Alternativt kan BW kræve yderligere a conto betaling eller bankgaranti - dette vil i så fald blive aftalt individuelt og vil fremgå af ordrebekræftelsen. 

4. Erlægger køber ikke betaling i rette tid, er BW berettiget til fra forfaldsdagen at beregne sig 2,0% i renter pr. påbegyndt måned pr. forfaldsdato. Indbetalingerne dækker forlods tilskrevne renter. Ligeledes opkræves kr. 100,- for hver rykkerskrivelse/rentenota BW er nødsaget til at sende. 

5. Ved fortsat manglende betaling efter 3. rykkerskrivelse overdrages til advokat for inkasso. Alle omkostninger i forbindelse med inkasso betales af køber. 

6. Køber kan ikke foretage modregning i købesummen med eventuelle krav, som køber måtte have mod BW fra andre retsforhold, og køber kan ikke tilbageholde det købte for sådanne krav. Køber er uberettiget til at tilbageholde betaling på grund af reklamation eller modkrav vedrørende det leverede. 


7. Reklamation og mangler
1. Køber skal straks, når varen er modtaget, foretage fornøden undersøgelse af denne. 

2. Hvis køber herefter har en reklamation, skal den meddeles skriftlig med angivelse af, hvori manglen består, over for BW senest 8 dage efter det tidspunkt, hvor køber har eller burde have opdaget den pågældende mangel. 

3. Såfremt en vare viser sig at være mangelfuld, forpligter BW sig til inden for rimelig tid at afhjælpe manglen eller erstatte den leverede vare med en vare af tilfredsstillende kvalitet. Såfremt BW tilbyder en sådan afhjælpning eller ombytning, er køber ikke berettiget til at hæve købet eller til at kræve erstatning som følge af manglen. BW er uden ansvar for enhver forsinkelse som følge af afhjælpningen eller ombytningen. 


8. Produktansvar
1. BW er kun ansvarlig for personskade, hvis køber dokumenterer, at skaden skyldes uagtsomhed fra BW’s side eller fra andre personers side, for hvem BW har ansvaret. 

2. Skader, forsinkelse og andre forhold opstået som følge af købers manglende færdigheder i betjeningen af leverancen, uegnede materialer samt forkerte metoder, er BW uvedkommende. BW´s afhjælpning af forhold opstået som følge af ovennævnte bliver således beregnet efter gældende takster. 

3. BW er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre. 


9. Ovenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser er altid gældende, medmindre anden skriftlig aftale foreligger.

NÅR GODT HÅNDVÆRK OG KVALITET MÆRKES

HÅNDVÆRK OG TRADITIONER GÅR HÅND I HÅND, NÅR DET BEDSTE HÅNDVÆRK OG KVALITET SKAL LEVERES. NATUR MATERIALER OG KVALITET, MED BÆREDYGTIGHED SOM ET SUNDT OMDREJNINGSPUNKT, GIVER LANGTIDSHOLDBARE LØSNINGER.